π-dagen

Börja tidigt att planera för att fira pi-dagen 3.14!
År 2015 infaller pi-dagen på en lördag! (Kanske ett bra datum för personalfester med mattetema eller SMaL-fester i lokalavdelningarna?)

Vi räknar med att matematiken kommer flöda kring detta datum i Sveriges alla skolor!

Planeringschecklista för dig som vill fira pi-dagen

En till två månader före pi-dagen

·        Bilda en planeringsgrupp

·        Besluta vilka klasser som ska delta

·        Diskutera förslaget med andra kollegor och rektor

·        Besluta om organisation av dagen

·        Reservera lokaler

·        Avtala med skolmåltidsansvarig om pi-matsedel och eventuell pi-tårta

·        Vidtala eventuella extra resurspersoner

·        Påbörja planering av innehåll, t.ex googla

·        Uppdatera skolans kalendarium om pi-dagen

·        Gör en pi-dagspärm där all planering och dokumentation kommer att finnas

 

Veckan före pi-dagen

·        Kontrollera de datorlänkar eller program som ska användas

·        Annonsera om pi-dagen i skolan och på skolans hemsida

·        Sätt upp affischer

·        Lämna pressrelease till lokala media

 

I samband med pi-dagen

·        Ställ i ordning lokalerna

·        Synliggör att skolan arbetar med pi-dagen

·        Ställ i ordning materiel och arbetsblad

 

Dagarna efter pi-dagen

·        Utvärdera dagen, vad fungerade bra/mindre bra?

·        Dokumentera förslag till ändringar för nästa pi-dagen

 

Källa: Nämnaren TEMA Familjematematik